Zamknięcie roku wiary
W czasie Mszy Świętych w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 

Obrzęd zamknięcia Roku Wiary w Rzymie

 

Pobierz:

 

 

Propozycja obrzędu zamknięcia Roku Wiary w parafii

 

Pobierz:

 

 

W czasie każdej Mszy Świętej w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, należy wyróżnić dwa elementy. Pierwszym jest obrzęd „redditio Symboli”, przeżywany po homilii, a drugim jest dziękczynienie przenikające całą Eucharystię, a znajdujące swój szczególny wyraz w dziękczynieniu po Komunii Świętej. Przeżycia te można ubogacić, przynajmniej na niektórych Mszach Świętych, dodatkowymi znakami i wyjaśnieniami, np.: pokropienie wodą święconą na początku celebracji, umieszczenie dwunastu świec w pobliżu ołtarza, wykorzystanie jako znaku tablicy „Credo”, przygotowanie świec dla wiernych, aby w tym dniu składali wyznanie wiary trzymając w ręce zapalone świece, wprowadzenie odpowiednich komentarzy.

 

Obrzęd „redditio Symboli”

 

Po homilii kapłan (lub komentator) zwraca się do zgromadzonych tymi lub podobnymi słowami:

 

Drodzy bracia i siostry!

Gdy Rok Wiary się rozpoczynał, biskupi i kapłani wyznali wobec nas wiarę Kościoła, a tym samym przekazali ją nam na nowo. Myśmy ją przyjęli jako wielki skarb naszego życia i podjęliśmy trud, aby tę wiarę lepiej poznać, z większym zaangażowaniem ją celebrować, gorliwiej nią żyć i nieustannie wyrażać ją w modlitwie. Dziś, na zakończenie tego błogosławionego czasu, jesteśmy zaproszeni, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana, przedstawiciela Kościoła. Uczyńmy to pełni wdzięczności za łaski minionego roku.

 

Wierzę w jednego Boga.

 

Wspólnota składa wyznanie wiary wobec kapłana. Kapłan słucha tego wyznania i w ten sposób je przyjmuje, a następnie odmawia modlitwę w intencji zgromadzonych:

 

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na swoje dzieci, które uroczyście wyznały wiarę, otrzymaną na chrzcie świętym i umocnioną w Roku Wiary. Niech strzegą tego bezcennego skarbu ze wszystkich swoich sił, a każda z prawd objawionych niech będzie głęboko wypisana w ich sercu. Napełnij ich swoim Duchem, aby radując się darem wiary, umieli dawać o niej świadectwo w całym swoim życiu. Niech ich wiara owocuje miłością i doprowadzi ich do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, jedynym Panem i Królem Wszechświata. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa powszechna

 

Wstęp: Do najważniejszych aktów wiary należy modlitwa. Niech wzniesie się ona z głębi naszych serc ku Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Wypraszajmy dla nas i dla wszystkich ludzi potrzebne łaski.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie niósł ludziom światło wiary, przekazane mu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

 

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby ich wiara była oparciem dla wiary ludu Bożego wędrującego po zawiłych ścieżkach współczesnego świata.

 

3. Módlmy się za kraje, w których ludzie są prześladowani z powodu ich wiary, aby Bóg odmienił serca prześladowców i uzdolnił ich do życia z innymi we wzajemnym szacunku i współpracy.

 

4. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby powtarzając wyznanie: „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”, każdego dnia doświadczały obecności Chrystusa w ich życiu.

 

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (szczególnie N.), aby wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, która ożywiała ich za życia ziemskiego, doprowadziła ich do pełnej jedności z Bogiem w Jego królestwie.

 

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem Roku Wiary, gorliwiej trwali na modlitwie, chętniej uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważniej świadczyli o Chrystusie wobec ludzi.

 

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, okaż łaskawość Twoim dzieciom i spraw, aby otrzymane od Ciebie dary, nieustannie przemieniały nasze życie i jednoczyły nas z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dziękczynienie po Komunii Świętej

 

Po Komunii Świętej wszyscy włączają się we wspólne dziękczynienie. Proponowane są dwie jego formy: Śpiew Te Deum lub akt zawierzenia Sercu Jezusa. Obydwie poprzedzone są odpowiednim wprowadzeniem.

 

Forma I – Te Deum

 

Wprowadzenie: Bóg jest godzien, aby Go uwielbiać i adorować. Jemu należy się chwała i cześć, i wdzięczność, i miłość. Dziś śpiewamy Te Deum, by uwielbić Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a z Nim, w jedności Ducha Świętego, uwielbić Ojca. Śpiewamy Te Deum, by dziękować za łaski Roku Wiary, który się kończy. Wraz z całym Kościołem wołajmy: „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

 

Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.

 

Forma II – Akt zawierzenia świata Najświętszemu Sercu Jezusa

 

(Dziś za odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny, jeśli się spełni zwykłe warunki zyskania odpustu, EI 2).

 

Wprowadzenie: Panie Jezu, Królu królów i Panie panujących, Władco czasu i wieczności. Klękamy przed Tobą w dniu, w którym Kościół przeżywa ostatnią niedzielę roku liturgicznego i kończy błogosławiony czas Roku Wiary. Pragniemy śpiewać Ci pieśń dziękczynienia i uwielbienia za niezwykłe dary, jakimi nas ubogaciłeś, a szczególnie za dar wiary, dzięki któremu jesteśmy przy Tobie i jednoczymy się z Tobą w Komunii Świętej. Tobie zawierzamy owoce Roku Wiary.

 

L1: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.

 

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

 

L2: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

 

L3: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos:

 

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Śpiew: Twemu Sercu część składamy.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 128 Wszystkie: 685